Mienie gminy

 
 

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

  • na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym – formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalizacyjne
  • przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
  • przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową
  • w wyniku własnej działalności gospodarczej
  • przez inne czynności prawne
  • w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez wójta.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Gminny zasób nieruchomości

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:34:35 | Data modyfikacji: 2005-12-02 11:35:30.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2009

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-24 10:07:18.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2007

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-12-11 10:22:14.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2006

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-11-29 14:41:46.
 
 Wykaz środków trwałych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na dzień 31.12.2005r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bożena Czuper | Data wprowadzenia: 2006-05-31 08:26:59 | Data modyfikacji: 2006-05-31 08:29:23.
 
 Majątek jednostek oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Zofia Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2006-05-31 08:25:08 | Data modyfikacji: 2006-05-31 08:27:55.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2005

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:27:08 | Data modyfikacji: 2005-12-02 11:40:09.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2004

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszrad Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-11-19 15:35:03.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego - rok 2003

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupałło | Data wprowadzenia: 2003-12-18 07:55:20 | Data modyfikacji: 2005-12-02 11:40:28.
 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Raczki

według ewidencji geodezyjnej – stan na dzień 1 stycznia 2003r.

( w ha)

1.

Grunty Gminy Raczki ogółem:

175

1.1

Gminny zasób nieruchomości

172

1.1.1

Użytki rolne

26

 

w tym:

 
 

grunty orne

19

 

łąki trwałe

1

 

pastwiska trwałe

3

 

grunty rolne zabudowane

3

1.1.2

Lasy

1

1.1.3

Grunty zabudowane i zurbanizowane

137

 

w tym:

 
 

tereny mieszkaniowe zurbanizowane

2

 

tereny niezabudowane

1

 

tereny rekreacyjno -wypoczynkowe

2

 

tereny komunikacyjne (drogi)

132

1.1.4

Nieużytki

4

1.1.5

Grunty w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych

4

1.3

Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste

3

Majątek Gminy Raczki

- według ewidencji księgowej - stan na 30 maja 2003r.

Wyszczególnienie

Wartość brutto majątku (w zł)

Umorzenie

(w zł)

GRUNTY

3.221.697,00

-

BUDYNKI NIEMIESZKALNE:

   

Budynki transportu i łączności

700.679,25

89.678,45

Budynki biurowe

166.259,61

131.318,32

Budynki oświaty

6.317.855,54

875.757,80

Inne budynki niemieszkalne

811.640,11

633.869,56

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

   

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

5.289.584,60

1.734.714,90

Budowle sportowe i rekreacyjne

51.754,00

15.267,43

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

628.088,86

234.809,33

MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

   

Maszyny i urządzenia

43.688,79

21.991,16

Zespoły komputerowe

107.979,52

96.560,27

URZĄDZENIA TECHNICZNE

12.085,92

4.906,30

ŚRODKI TRANSPORTU

   

Samochody specjalne

156.263,21

156.263,21

Samochody osobowe

79.465,34

64.242,47

Autobusy i autokary

281.560,00

56.104,00

Pozostałe

22.445,97

22.445,97

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

58.718,65

37.907,41

RAZEM:

17.949.766,37

4.175.836,58

Wójt, najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przedkładając radzie gminy projekt budżetu przedkłada również informację o stanie mienia gminy.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-09 13:10:10 | Data modyfikacji: 2005-12-02 11:39:34.
 
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 154/08 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-05-14 12:59:51.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:39:16.
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 08:36:44.
Data wprowadzenia: 2012-03-29 08:36:44
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski