Rok 2003

Informacja o terminie i porządku obrad XIII Sesji
Rady Gminy 

XIII Sesja Rady Gminy Raczki odbędzie się w dniu 19 grudnia 2003r. o godz. 9,00
w Remizie OSP Raczki Plac Kościuszki 37

 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja o działalności wójta gminy.
6. Funkcjonowanie oświaty na terenie gminy.
7. Uchwała w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
8. Uchwała w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu.
9. Uchwała w sprawie ustalenia  wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
10. Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie dodatków mieszkaniowych.
12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2003r.
13. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2003 r.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.
15. Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski radnych.
16. Wolne wnioski.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-16 11:39:03.
Sprostowanie do treści ogłoszenia Wójta Gminy
Raczki 

Sprostowanie do treści ogłoszenia Wójta Gminy Raczki w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie, które uazało się dnia 2 grudnia 2003r. w "Gazecie Współczesnej"


Treść ogłoszenia uzupełnia się o zapis:


"Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może też przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska w tej szkole i spełnia wymagania określone w punktach 2 - 8"


Termin składania ofert mija 19 grudnia 2003r. z uwzględnieniem niniejszego sprostowania.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-12-04 10:54:49 | Data modyfikacji: 2003-12-04 10:56:24.
 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14.
ogłasza
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie,
16-420 Raczki.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz        kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z póżn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora).

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia/*, na adres: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 5.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raczki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


/* - oznacza ukazanie się ogłoszenia w dzienniku o określonym zasięgu, stosownie do § 1 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 pażdziernika 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz.1855).

Ogłoszenie ukazało się dnia 2 grudnia 2003r.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 12:53:47 | Data modyfikacji: 2003-12-04 10:53:32.
Informacja o trminie i porządku obrad XII Sesji
Rady Gminy Raczki 

XII Sesji Rady Gminy Raczki

w dniu 25 listopada 2003r. o godz. 900

w Remizie OSP Raczki Plac Kościuszki 37

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja o działalności wójta gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
 7. Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 9. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2004.
 10. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.
 12. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
 14. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2003 roku.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Wolne wnioski.

Podczas obrad przewidziany jest udział Komendanta Miejskiej Policji w Suwałkach i przedstawiciela ARiMR.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-11-18 14:13:41 | Data modyfikacji: 2003-11-18 14:25:43.
Jnformacja o terminie i porządku obrad XI Sesji
Rady Gminy Raczki 
XI Sesja Rady Gminy Raczki

odbędzie się w dniu 23 października 2003r., o godz. 9,00

w Remizie OSP Raczki, Raczki, Plac Kościuszki 37

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy.
6. Uchwała w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2004 - 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Raczki umowy o dodatkowe finansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Raczkach"
9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
10. Założenia gospodarcze na 2004r.
11. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych.
12. Plan zimowego utrzymania dróg.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-10-16 14:09:17.
Udostępnienie spisu wyborców w wyborach
uzupełniających do Senatu 

INFORMACJA
Wójta Gminy Raczki
z dnia 26 września 2003r.

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 października 2003r.

Stosownie do § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz.U. Nr 84, poz.922 informuję:

SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W GMINIE RACZKI
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU W DNIU
12 PAŹDZIERNIKA 2003R. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 23
OBEJMUJĄCYM OBSZAR WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO<
UDOSTĘPNIONY BĘDZIE
W URZĘDZIE GMINY RACZKI, PLAC KOŚCIUSZKI 14 (POKÓJ NR 5)
OD DNIA 29 WRZEŚNIA DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ: OD 10,00 DO 15,00.

Udostepnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na pismie.

Na nieprawidłowości w wspisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.

Wójt
Roman Fiedorowicz

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-09-26 08:28:41 | Data modyfikacji: 2003-09-26 08:30:29.
Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 września 2003r.

o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Raczki oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 października 2003r.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz.499, Nr 74, poz. 786, z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nr obwodu głosowania: 1

Granice obwodu: Wsie:Jaśki, Słoboda, Sucha Wieś, Wronowo, Ziółkowo, Wysokie, Korytki, Planta, Szkocja, Dowspuda, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie, Stoki.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół w Dowspudzie, tel.(087) 56-85-103.

Nr obwodu głosowania: 2

Granice obwodu: Wsie:Bakaniuk, Józefowo, Franciszkowo, Rudniki, Koniecbór, Krukówek, Sidory, Podwysokie, Lipowo, Żubrynek, Małe Raczki, Chodźki, Rabalina, Wasilówka, Wierciochy, Ludwinowo, Bolesty, Szczodruchy, Moczydły, Witówka, Jankielówka, Lipówka.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15, tel. (087) 56-85-140.

Nr obwodu głosowania: 3

Granice obwodu: Wieś Raczki.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Urząd Gminy Raczki,Plac Kościuszki 14,
tel.(087) 56-85-078

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy w godzinach 6,00 – 20,00.

Lokal obwodowej komisji wyborczej w Zespole Szkół w Dowspudzie jest przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wójt
Roman Fiedorowicz

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-09-12 10:21:43.
Informacja o X Sesji Rady Gminy Raczki 

 X Sesja Rady Gminy Raczki

odbędzie się w dniu 11 września 2003r., o godz. 9,00

w Remizie OSP Raczki, Raczki, Plac Kościuszki 37

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.
 6. Odpowiedź na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wolne wnioski.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:51:22 | Data modyfikacji: 2003-09-08 11:52:51.
Informacja o terminie VIII Sesji Rady Gminy 

 VIII Sesja Rady Gminy Raczki

odbędzie się w dniu 22 lipca 2003r., o godz. 9,00

w Remizie OSP Raczki, Plac Kościuszki 37

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja o działalności wójta gminy, w tym z wykonania uchwał podjętych na VII Sesji.
 6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Raczki do kategorii dróg gminnych.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom.
 8. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na poszerzenie drogi Kurianki Pierwsze- Kurianki Drugie.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki.
 10. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego.
 11. Odpowiedź na interpelacje i wnioski radnych.
 12. Wolne wnioski.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-14 13:41:16.
Zgłaszanie kandydatów na ławników 

Wójt Gminy Raczki
informuje,
że do dnia 31 lipca 2003r.
można zgłaszać Radzie Gminy Raczki
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
do Sądu Rejowego w Suwałkach na okres kadencji 2004-2007.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy – 2.
Ławnikiem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
3) jest nieskazitelnego charakteru
4) ukończyła 30 lat,
5) nie przekroczyła 65 lat,
6) wyraziła zgodę na kandydowanie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze.
Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji, związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością. W zgłoszeniu należy podać nazwę i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.

Zgłoszenie kandydatów na ławników przez obywateli musi być podpisane przez co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie Gminy Raczki.
Osoby podpisujące zgłoszenie podają czytelnie swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania.
Uprawnionym do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata są trzy pierwsze osoby, które podpisały jego zgłoszenie.

Zgłaszając kandydata na ławnika, należy podać jego imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz wskazać okres zamieszkania i zatrudnienia na terenie Gminy Raczki.
Kandydat powinien swoim podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14 pokój Nr 1, tel. (087) 56- 85 - 925 - od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Druki zgłoszeń można odbierać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-20 13:13:21 | Data modyfikacji: 2003-07-02 10:47:45.
Informacja o głosowaniu w referendum 
Dwudniowe głosowanie w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Gminie Raczki przebiegło spokojnie.
Na terenie gminy pracowały trzy obwodowe komisje do spraw referendum.

Wyniki referendum w poszczególnych obwodach głosowania


- na podstawie protokołów Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

Nr 1 w Dowspudzie:Liczba osób uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania - 1098
Liczba osób, którym wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) - 439
Liczba głosów pozytywnych "Tak" - 234
Liczba głosów negatywnych "Nie" - 202

Nr 2 w Raczkach:Liczba osób uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania - 1790
Liczba osób, którym wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) - 762
Liczba głosów pozytywnych "Tak" - 355
Liczba głosów negatywnych "Nie" - 395

Nr 3 w Raczkach:Liczba osób uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania - 1628
Liczba osób, którym wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) - 920
Liczba głosów pozytywnych "Tak" - 582
Liczba głosów negatywnych "Nie" - 331

Ogółem w Gminie Raczki:Liczba osób uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania - 4516
Liczba osób, którym wydano kart do głosowania (liczba podpisów w spisie) - 2121
Liczba głosów pozytywnych "Tak" - 1171
Liczba głosów negatywnych "Nie" - 928

W referendum udział wzięło 46,97% uprawnionych do głosowania.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-09 07:24:46 | Data modyfikacji: 2003-07-02 10:47:17.

Informacja o zwołaniu sesji rady gminy 

VII Sesja Rady Gminy Raczki

odbędzie się w dniu 16 czerwca 2003r., godz. 9,00

w Urzędzie Gminy Raczki, Raczki, Plac Kościuszki 14

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja o działalności wójta gminy, w tym z wykonania uchwał podjętych na VI Sesji.
 6. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu suwalskiego za 2002 rok.
 8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na współfinansowanie zadania pod nazwą “Budowa wodociągu zbiorowego we wsiach Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie oraz rozbudowa stacji wodociągowej Podwysokie”.
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Raczki umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. “Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Raczkach.
 11. Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.
 12. Uchwała w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
 13. Uchwała w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin “Rospuda”.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 15. Wolne wnioski.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-06 09:50:07 | Data modyfikacji: 2003-07-02 10:46:39.
Informacja o wyniku przetargu 
Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na modernizację drogi rolniczej Wasilówka – Wierciochy .

Wybrana oferta:

Zakład Transportowo Usługowy - Budowa, utrzymanie i remonty dróg, Edward Janik, 16-300 Augustów, ul. Rosiczkowa 6.

Cena wybranej oferty: 46.227 zł. plus podatek VAT - brutto 49.462 zł.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 09:56:30 | Data modyfikacji: 2004-02-03 10:54:02.

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do
udziału w referendum 

 INFORMACJA

WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 26 maja 2003r. 

o udostępnieniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.

Na podstawie § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 74, poz. 670) informuję:

SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 7 I 8 CZERWCA 2003r.
JEST UDOSTĘPNIONY
W
URZĘDZIE GMINY RACZKI,

RACZKI, PLAC KOŚCIUSZKI 14 ( POKÓJ NR 5 )
W DNIACH PRACY URZĘDU: od poniedziałku do piątku

W GODZINACH: od 10:00 – do 15:00

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego .

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

W sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu mogą być wnoszone reklamacje.

                                                                                 Wójt

                                                                        Roman Fiedorowicz

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-26 09:22:24 | Data modyfikacji: 2003-07-02 10:46:02.
Ogłoszenie o przetargu dwustopniowym 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUSTOPNIOWYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euroGmina Raczki, 16-420 Raczki, pl. Kościuszki 14, lok. 2, woj. podlaskie, pow. suwalski, tel. 087 5685925, fax 087 5685925, e-mail: ug_raczki@pro.onet.pl,

ogłasza przetarg dwustopniowy na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni olejowej o mocy 300 kW w sali sportowej, magazynu oleju oraz zasilania energią elektryczną wraz z wyposażeniem sali w sprzęt sportowy.

Miejsce realizacji: Raczki ul. Sportowa 2 (Zespół szkolny).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) - 2003.10.30.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 90%
warunki gwarancji i serwisu - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 2, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Ryszard Pupiałło, e-mail: ug_raczki@pro.onet.pl, tel. 087 5685201, lok. 2, w godz. 08:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 2.
Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2003 o godzinie 10:00.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-02 10:25:52 | Data modyfikacji: 2004-02-03 10:50:58.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym lokalnym
na wykonanie robót 

Tytuł projektu: Budowa wodociągu we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy.

Numer ogłoszenia:OR10/700/01766


Gmina Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki ogłasza przetarg na wykonanie robót: budowa wodociągu z rur PVC-110 o długości 10.956 mb, PVC-90 o długości 263 mb oraz przyłącza wodociągowe w ilości 33 szt. o łącznej długości 2.817 mb. Rozbudowa stacji wodociągowej polega na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, technologicznych ze sterowaniem, elektromontażowych i instalacji zbiornika wyrównawczego pionowego konstrukcji stalowej o pojemności 100m3. Przewody technologiczne zaprojektowano ze stali nierdzewnej.
Lokalizacja: wieś Ludwinowo, Wierciochy, Szczodruchy, Bolesty  Gmina Raczki, Powiat Suwałki, Województwo Podlaskie, Polska, współfinansowanie w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD.

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony ( tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w AR i MR lub też nie dojdzie do wydania promesy ), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna dla Uczestników Przetargu w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, za odpłatnością 50,00 PLN, która nie zawiera kosztów przesyłki. E-mail: ug_raczki@pro.onet.pl, Tel. (0-87) 568-59-25.

Termin na składanie ofert upływa 31 marca 2004 o godzinie 15,00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 kwietnia 2004r o godz. 11,00 w sali narad Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki.

Wójt Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-01-27 10:17:01 | Data modyfikacji: 2004-02-03 10:55:38.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2004-01-27 10:17:01
Data modyfikacji: 2004-02-03 10:55:38
Autor: Ryszard Pupiałło
Opublikowane przez: Krystyna Majewska