Rok 2007/8

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2008r. o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-01-13 12:39:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 grudnia 2008r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-12-15 14:46:07.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 grudnia 2008r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-12-10 13:26:09 | Data modyfikacji: 2008-12-10 13:26:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2008r. dot. budowy kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych oraz nawierzchni bitumicznej na ul. Nowe Osiedle o długości 352mb

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-11-05 11:21:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2008r. dot. rozbudowy i przebudowy obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-11-05 11:20:37.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 08.08.2008r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-08-18 08:06:55.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10.07.2008r. dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN oraz izolowanych linii napowietrznych SN-15kV i N-0,4kV na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 2, 15, 18, 19/2, 23/1, 23/3, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61/2, 66/3, 67/2, 67/3, 73/2, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 75/2, 75/3, 80/1, 81/1, 85, 86/1, 86/3, 87, 137, 140/2 w obrębie Bolesty, gm. Raczki; 3/1, 7, 10, 11, 11/5, 11/6, 12, 13, 14, 17/2, 18, 79/2 w obrębie Szczodruchy, gm. Raczki; 323, 326 w obrębie Nieszki, gm. Bakałarzewo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-07-11 14:03:50.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30.06.2008r. dot. postepowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. polegającej na: budowie wieży stalowej kratowej wys.50,0m instalacji trzech anten sektorowych, instalacji anteny linii radiowej, posadowieniu kontenera technologicznego do obsługi stacji o wymiarach 3,0x2,4x4,0m, budowie przyłącza elektroenergetycznego oraz poziomej i pionowej drogi kablowej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 50 w obrębie Bakaniuk gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-07-11 13:59:15.
 
 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej SN-15kV od istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii napowietrznej nn-0,4kV

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:37:35.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2008-04-08 10:11:36.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja III gm. Raczki w oparciu o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-11-23 15:21:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 października 2007r. dot. przebudowy ulic w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej, wykonania chodników oraz budowie kanalizacji deszczowej na ulicy Spokojnej i Gospodarskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-10-29 09:03:10.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2007r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-10-08 13:51:01.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja III gm. Raczki w oparciu o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:24:33.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej, wykonania chodników oraz budowie kanalizacji deszczowej na ulicy Spokojnej i Gospodarskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-09-17 14:24:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 września 2007r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Raczki oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-09-17 14:21:54.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 5 września 2007r. o publicznym dostępnym wykazie prowadzonym w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-09-07 11:59:00.
 

 Informacja Wójta Gminy Raczki w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą “Lipówka” gm.Raczki, pow.suwalski

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-07-10 12:15:03 | Data modyfikacji: 2007-07-10 12:17:03.
 
 Ogłoszenie Wójta Gminy Raczki w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2007-06-28 08:19:56.
 
 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-06-21 08:02:19.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Lipówka"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2007-06-14 15:04:43.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 7 maja 2007r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jagoda Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-05-07 10:03:36.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-04-20 12:19:34.
 
 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-04-06 08:48:22.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-03-29 11:27:23.
 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-03-05 10:38:57.
 
 Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej do odprowadzania ścieków z terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-02-27 14:05:53.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki dot. budowy sieci wodociągowej łączącej wsie Szkocja i Planta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-02-23 08:21:24.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii światłowodowej relacji Gdańsk - Olsztyn - Suwałki - Białystok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-01-26 09:19:28 | Data modyfikacji: 2007-01-26 09:21:08.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki o decyzji - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "Raczki"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-01-23 14:05:42.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia polegajacego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na osiedlu domków jednorodzinnych w Raczkach (ul.Michała Górskiego, ks. Kazimierza Kaczorowskiego, ks. Witolda Balukiewicza)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-01-19 11:43:25.
 
 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa łacząca wsie Szkocja i Planta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-01-02 08:13:43 | Data modyfikacji: 2007-01-02 08:13:59.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na osiedlu domków jednorodzinnych w Raczkach ( ul. Michała Górskiego, ks. Kazimierza Kaczorowskiego, ks. Witolda Balukiewicza)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-12-22 11:46:07 | Data modyfikacji: 2007-01-19 11:44:32.
 
 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej łączącej wsie Szkocja i Planta - Informacja o wniosku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-12-15 15:03:43.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią w Raczkach - etap B i C"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-12-11 14:13:52.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej do odprowadzenia ścieków z terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-12-06 13:27:23.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej łączącej wsie Szkocja i Planta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-12-06 13:24:48.
 
 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża "Dowspuda" - Informacja o decyzji

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-09-28 10:32:11 | Data modyfikacji: 2006-09-28 10:40:24.
Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
PTK Centertel "Raczki" 
 Informacja Wójta Gminy Raczki o wniosku i mozliwości składania uwag i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-09-11 11:57:57.
 
 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża "Dowspuda" - Informacja Wójta Gminy Raczki o wniosku i możliwości składania uwag i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-08-01 14:43:37 | Data modyfikacji: 2006-08-01 14:46:35.
 
 Obwieszczenie dotyczące przebudowy ulicy Ludwika Paca i Wita Stwosza

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Roman Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:40:54 | Data modyfikacji: 2006-08-01 14:47:52.
 
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią w Raczkach - etap B i C

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-01-17 15:26:46.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2006-01-17 15:26:46
Autor: Romuald Dzienis
Opublikowane przez: Krystyna Majewska