Rok 2005/6

Przetarg nieograniczony na "Remont drogi Rudniki -
Chodźki" 
 Ogłoszenie o zamówieniu "Remont drogi Rudniki - Chodźki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-08-30 12:45:07 | Data modyfikacji: 2006-08-30 14:25:29.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Remont drogi Rudniki - Chodźki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-08-30 12:44:48.
 
 Ogłoszenie o wyniku przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i adaptacją szamb w Raczkach - etap A"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-08-22 08:17:45.
 
 Informacja o zawarciu umowy na "Ulepszenie drogi Dowspuda - Planta - Szkocja"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-08-03 11:40:16.
 
 Informacja o wyniku przetargu na "Przebudowa ulic Wita Stwosza i Ludwika Paca w Raczkach w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i ciągów pieszych"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-08-01 08:25:41.
 
 Informacja o wyniku przetargu na "Ulepszenie drogi Dowspuda - Szkocja - Planta"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-08-01 08:20:04.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zwołania XXXIX Sesji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-07-17 14:23:14.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie zwołania XXXVIII Sesji rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-06-21 12:39:05.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-24 13:13:09.
Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa ulic
Wita Stwosza i Ludwika Paca w Raczkach w zakresie
wykonania kanalizacji deszczowej i ciągów
pieszych” 
 ogloszenie_19_05.doc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-05-19 10:07:40.
Ogłoszenie o otwarciu Gminnego Punktu Obsługi
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
 ogloszenie_GPOIiRZ.doc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-05-17 10:37:55.
 
 Postanowienie Przewodniczącego rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-04-21 12:56:01.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
"Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami i adaptacją szamb w Raczkach - etap
A" 
 budowa_kanalizacji_sanitarnej.doc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-04-21 09:07:08 | Data modyfikacji: 2006-04-21 09:21:11.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-03-24 11:53:11.
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na Europejski Dom Spotkań Młodzieży - remont Gminnego Ośrodka Kultury


Wybrana oferta:


Zakład Remontowo - Budowlany


Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO Zefir Marian Nowikowski


ul. 1 Maja 42, 16-420 Raczki


Cena ofertowa:


450.495,21 zł - netto, 549.604,16 zł - brutto.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-03-23 11:16:26 | Data modyfikacji: 2006-03-23 11:17:59.
 
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2006-03-01 11:01:56.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie zwołania XXXIV Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-14 07:58:22.
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki ciągnikami kołowymi o dwóch napędach z pługami szczytowymi dwustronnymi o mocy min. 80KM


Wybrana oferta:


Zakład Usług Ziemnych - Jacek Wysocki, Witówka 7, 16-420 Raczki


Cena ofertowa:


za jedną godzinę pracy - netto 65 zł, brutto 69,55 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-02-08 09:23:20 | Data modyfikacji: 2006-02-08 09:33:14.
 

ING.340-1/06 
Raczki, 2006-01-10 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1.
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki ciągnikami kołowymi o dwóch napędach z pługami szczytowymi dwustronnymi o mocy min. 80KM.

Zadanie 2.
Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki ciągnikami  gąsienicowymi z pługami czołowymi o mocy min. 75KM.
 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14  
16-420 Raczki
www.raczki.pl
ug_raczki@onet.pro.pl
7:30 - 15:30
 
2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy w Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. 12,
tel. /087/ 5685987 
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nieodpłatnie  

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Odśnieżanie dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Raczki.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na zadanie 1, zadanie 2 lub na dwa zadania, z podaniem cen na poszczególne zadania  

kod CPV-90211000-6 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6) Termin wykonania zamówienia: 2006 rok

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia moga ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium -                   
cena za jedną godzinę pracy sprzętu dla każdego zadania oddzielnie
waga - 100                                                           

10) miejsce i termin składania ofert: 

w siedzibie zamawiającego
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Pokój nr 8
do dnia 24.01.2006 do godz. 12:00  

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Pokój 11
dnia 24.01.2006 o godz. 12.30.                           

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-02-23                                   

 ____________________________________
Wójt Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-01-10 12:05:18.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych 
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-01-03 09:25:35 | Data modyfikacji: 2006-01-03 09:53:05.
Unieważnienie przetargu na odśnieżanie dróg 

Wójt Gminy Raczki na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowił unieważnić przetarg z dn. 22.11.2005r. na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-01-02 15:25:16.
 
 Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-12-30 12:57:03.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-20 10:05:16.
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki, załadunku i transporcie śniegu, lodu.

 

Wybrana oferta:

 

Zakład Usług Ziemnych – Jacek Wysocki, Witówka 7, 16-420 Raczki.

 

Cena ofertowa:

 

  1. Odśnieżanie – 65zł/godz. netto; 79,30zł/godz. brutto.
  2. Załadunek śniegu, lodu – 50zł/godz. netto; 61zł/godz. brutto.
  3. Transport śniegu, lodu – 45zł/godz. netto; 54,90zł/godz. brutto.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-12-13 09:11:45 | Data modyfikacji: 2005-12-13 09:12:28.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 

ING.0710-5/05

Raczki, 2005-12-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży – remont Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach (działka nr 528).

1)Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Raczki
Plac Kościuszki 14
Kod 16-420
www.raczki.pl
ug_raczki@pro.onet.pl
Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do czwartku 7:30 – 15:30; piątek 8:00 – 16:00

2)Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3)Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój nr 2, tel. (0-87) 5685201.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 10 zł

4)Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przeprowadzenie remontu istniejącego budynku (powierzchnia zabudowy – 261 m2, powierzchnia użytkowa – 354 m2, kubatura – 1700 m3) w zakresie zapewniającym obiektowi przywrócenie mu pierwotnego wyglądu, podniesienie estetyki oraz polepszenie warunków użytkowych.

Roboty budowlane: 45.21.23.00-9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

5)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6)Termin wykonania zamówienia: 15.12.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Za spełnienie warunków zamawiający uzna złożenie oświadczenia w trybie art. 44 ww. ustawy oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymienionych w SIWZ.

8)Informacja na temat wadium: 10 000,00 PLN

9)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%                                     

10)Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego
Gmina Raczki
Plac Kościuszki 14
Kod: 16-420 Raczki
Pokój nr 8

Do dnia 2006-02-10 do godz. 12:00

11)termin związania ofertą

okres 60 dni, tj do dnia 2006-04-11

12)Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-12-06


_______________________________
Gmina Raczki, 6.12.2005 r.

       
  

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-12-06 14:02:54.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-12-02 11:12:12.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 
DSP.5541-37/05

Raczki, 2005-11-22

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
a) odśnieżanie dróg na terenie Gminy Raczki
b) załadunek śniegu, lodu
c) transport śniegu, lodu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
www.raczki.pl
ug_raczki@pro.onet.pl


2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. 12, tel. 087 5685987
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
a) odśnieżanie dróg w roku 2006 których zarządcą jest Wójt Gminy Raczki.
b) załadunek śniegu, lodu.
c) transport śniegu, lodu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 90210000-2

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena -100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
Pokój nr 8
do dnia 09-12-2005 do godz. 12:00

11) Otwarcie ofert:
W siedzibie zamawiającego pokój Nr 12; 2005-12-09 o godz. 12:30

12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006 – 01- 09


____________________________________
Wójt Gminy Raczki
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-11-24 14:40:13.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-11-24 08:31:19.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu
mieszkalnego wraz z udziełem w częściach
wspólnych 
 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2005-11-08 08:47:54.
 
 Postanowienie Przewodniczącego rady Gminy Raczki z dnia 12 pażdziernika 2005r. w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-10-19 14:09:07.
Informacja o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Raczki, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi rolniczej Stoki – Kurianki Pierwsze."

Wybrana oferta:

Zakład Transportowo Usługowy
Budowa, utrzymanie i remonty dróg
Edward Janik, 16-300 Augustów, ul. Rosiczkowa 6.

Cena ofertowa: 59757,20zł netto; 72903,78zł brutto.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-09-29 13:41:48 | Data modyfikacji: 2005-09-29 13:42:22.
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców -
wybory Prezydenta RP 

INFORMACJA WÓJTA GMINY RACZKI


z dnia 26 września 2005r.


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.


Stosownie do art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990r.o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544, z późń. zm.) powiadamia się wyborców:


SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIAW WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2005r.


UDOSTĘPNIONY BĘDZIE DO WGLĄDU


OD DNIA 26 WRZEŚNIA DO DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2005r.


W GODZINACH OD 10,00 DO 15,00


W URZĘDZIE GMINY RACZKI, PLAC KOŚCIUSZKI 14 (POKÓJ NR 4)


 


W okresie udostępniania spisu do wglądu każdy może wnieść reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.


Wójt Roman Fiedorowicz

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-09-28 07:45:55 | Data modyfikacji: 2005-09-28 07:51:07.
Informacja Wójta Gminy o udostępnieniu spisu
wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w
dniu 25 września 2005r. 
 Treść informacji o udostępnieniu spisu wyborców

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-09-12 13:27:52.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 
 Treśc ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-09-12 13:24:36.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-08-25 12:42:28.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki w sprawie zwołania XXVII Sesji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-06-02 09:10:12.
Informacja o wyniku przetargu 

Informacja o wyniku przetargu
23.05.2005r.

Wójt Gminy Raczki, 16 – 420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Budowę ulic Słoneczna, Nowe Osiedle w Raczkach – II Etap”.

Wybrana oferta:
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe sp. z o.o., 19 – 400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

Cena wybranej oferty:
139 209,60 zł plus podatek VAT – brutto 169 835,71 zł

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-05-23 14:50:09.
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach 
 Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-05-11 11:01:52.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu
nieograniczonego 

DSP.222.1/05

Raczki, 2005-05-06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Budowa ulic Nowe Osiedle, Słoneczna w Raczkach II  Etap

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
www.raczki.pl
ug_raczki@pro.onet.pl
7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. 12, tel. 087 5685987
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 5zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowej odpowiadającej wymogom normy dla kruszyw do wykonania podbudów gr. 10cm. jako warstwa górna na pow. 3382 m2.
Wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej w/g KR-2 grysowo - żwirowej zamkniętej szer. 6m na pow. 3510 m2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

45233252-0


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15.06.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium  Waga
Cena                  100


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki
Pokój nr 8

do dnia 2005-05-23 do godz. 11:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-06-22
                                                  
                                                                                                
____________________________________
Wójt Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2005-05-06 14:44:32 | Data modyfikacji: 2005-05-06 14:48:08.
 
 Wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-04-29 15:09:38.
Informacja o wyniku przetargu 
Wójt Gminy Raczki,16-420 Raczki, Plac Kościuszki 14, powiat suwalski, województwo podlaskie informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu do przewozu 18-20 osób”
Wybrana oferta:
AUTO PRESTIGE s.c. 15-111 Białystok.
Cena wybranej oferty: 49 000,00 zł plus podatek VAT – brutto 59 780,00 zł.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-04-29 11:35:03.
 
 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2005-04-14 11:38:09.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-04-11 12:54:52.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zwołania XXV Sesji Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:42:05.
 
 Postanowienie Przewodniczacego Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-17 06:52:18.
 
 Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-18 08:06:33.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2005-01-18 08:06:33
Autor: Teresa Kiersztyn
Opublikowane przez: Krystyna Majewska